Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Anna Charlotta Fischerström

1854-09-261914-08-19

School founder

Anna Fischerström grundade Fischerströmska skolan i Karlskrona 1882 och var föreståndare fram till 1896 då skolan ombildades till ett högre läroverk för flickor. Där fortsatte hon som föreståndare fram till sin pensionering.

Anna Fischerström föddes i en militärfamilj i Karlskrona 1854. Några år senare föddes hennes lillasyster Ellen. Flickornas far var kapten i flottan, men de fick tyvärr aldrig lära känna honom ordentligt. Han gick bort i lungsot bara några månader efter Ellens födelse. Efter några år gifte modern om sig och 1866 föddes lillebror Thorvald. Ellen och Anna Fischerström följdes åt genom livet, de både arbetade tillsammans och delade bostad.

Anna Fischerström var tidigt intresserad av flickors möjligheter till utbildning, och gjorde bland annat en resa till Schweiz för att studera flickpensioner. Resan syftade även till språkstudier, förmodligen franska; i flickskolorna vid den här tiden var franska det första främmande språket som lärdes ut. Hon var ung när hon fick sitt första jobb i skolans värld. Det var som föreståndare för en privat flickskola 1876—1881. År 1882 grundade hon Fischerströmska skolan i Karlskrona. Skolan var från början liten, men växte med tiden till att omfatta 90 elever i åtta klasser. Det var huvudsakligen en skola för flickor och unga kvinnor men med en läroverksförberedande avdelning där både pojkar och flickor gick. Anna Fischerström var föreståndare fram till 1896, då skolan ombildades till Karlskrona högre läroverk för flickor. Ett år senare flyttade verksamheten in i helt nybyggda lokaler vid Amiralitetstorget. Denna skolbyggnad finns kvar än i dag. Anna Fischerströms namn lever vidare i Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona.

Den nya skolan var ett aktiebolag, som byggde på den tidigare Fischerströmska skolan och den nya Karlskrona elementärläroverk för flickor. Under läsåret 1896—1897 var antalet elever på skolan cirka 200 och i varje klass gick det mellan 13 och 26 elever. Terminsavgiften var mellan 40 och 75 kronor, den var högre i de högre klasserna. Skolan fick bidrag av staten och från Karlskrona kommun, och var förbunden att ta emot ett visst antal frielever samt elever med reducerad terminsavgift varje läsår.

Anna Fischerström fick tjänsten som föreståndare för Karlskrona högre läroverk för flickor. Hon var mycket uppskattad i sin roll. Hon hade ingen formell lärarutbildning, men hon hade intresse och talang för pedagogik. På flickläroverket undervisade hon i franska och kristendom, vid sidan om sitt föreståndarskap. Hon var mycket duktig på att planera och organisera, vilket inte minst syns i de årsrapporter som hon sammanställde. Även hennes syster Ellen, som hade utbildning som slöjdlärare, arbetade vid skolan.

Anna Fischerström hade flera strängar på sin lyra. Hon engagerade sig i frågan om kvinnlig rösträtt, och var aktiv i den lokala rösträttsförening, som bildats 1904 i Karlskrona av Sigrid Kruse. Sigrid Kruse arbetade på flickläroverket som lärarinna och av protokollet från det allra första sammanträdet framgår att man höll till i skolans lokaler. Anna Fischerström justerade föreningens första protokoll, upplät lokaler till rösträttsföreningens möten och engagerade sig själv i dess verksamhet.

År 1909 slutade Anna Fischerström som föreståndare på flickläroverket efter över 30 års arbete i skolans tjänst. Det var på många sätt ett pionjärarbete som hon drivit, ett arbete som inneburit att allt fler flickor fick möjlighet till kvalificerad utbildning. När hon slutade sin tjänst på skolan 1909 skänkte hon pengar så att en stipendiefond i hennes namn kunde bildas.

Anna Fischerström avled 1914.


Katarina Olsson


Published 2020-05-06You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Anna Charlotta Fischerström, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaFischerstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Katarina Olsson), retrieved 2020-05-27.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Lovisa Fredrika Fischerström, född Hubendich
 • Father: Claes August Fischerström
 • Sister: Ellen Fischerström
 • Brother: Thorvald Fürst


Education

 • Studieresa, Schweiz: Studier av flickpensioner och franska språket


Activities

 • Profession: Föreståndare, privat flickskola
 • Profession: Skolgrundare och -föreståndare, Fischerströmska skolan
 • Profession: Föreståndare, Karlskrona högre läroverk för flickor


Contacts

 • Friend: Sigrid Kruse


Organisations

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Medlem, Karlskronakretsen


Residences

 • Birthplace: Karlskrona
 • Karlskrona
 • Sävsjö
 • Place of death: Sävsjö


Sources

Literature
 • Olsson, Katarina, Sigrid, Augusta, Anna och de andra: modiga blekingskor kring 1900, IKO utbildning, Sturkö, 2017

 • Redogörelse för Karlskrona elementarläroverk för flickor, Karlskrona, 1896, 1897Further ReferencesAnna Fischerström, circa 1903-1911. Photo: David Fritiof Källman (1868-1936). Blekinge Museum (Blm 0608 – cropped)
Anna Fischerström, circa 1903-1911. Photo: David Fritiof Källman (1868-1936). Blekinge Museum (Blm 0608 – cropped)

Keywords

19th century 20th century Teachers Suffrage School directors