Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)
Work in progress

Rosa Astrid Tyra Malmström

1906-07-101995-01-22

Bibliotekarie, grundare av Kvinnohistoriskt arkiv

Rosa Malmström grundade, tillsammans med Asta Ekenvall och Eva Pinéus, Kvinnohistoriskt arkiv (numera KvinnSam) vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Rosa Malmström föddes i Regna i Östergötland och var dotter till Axel Malmström. Hon gick i läroverket i Vänersborg, där hon tog studenten 1928. Därefter började hon studera vid Göteborgs högskola för att bli lärare. Hon avlade filosofie magisterexamen och arbetade några år på en privatskola i Stockholm. Hon bytte sedan bana, sökte och fick en provtjänst på Göteborgs stadsbibliotek (senare Göteborgs universitetsbibliotek) 1938. Därefter anställdes hon och tjänstgjorde där till sin pensionering 1971. Hon arbetade med inköp av utländsk litteratur och svarade för bibliotekets upplysningstjänst.

Rosa Malmström hade under hela sitt biblioteksliv antecknat allt hon stötte på som gällde litteratur om kvinnor. Bakgrunden till hennes samlande var ett stort intresse för kvinnopolitiska frågor, som också fick näring av de iakttagelser hon gjorde inom biblioteksvärlden. Där hade hon till exempel kunnat se hur förvärvspolitiken ibland kunde leda till att man i monografiserier inte införskaffade verk av kvinnliga författare. Hon hade också sett hur könsdiskrimineringen kom till uttryck i klassifikationssystemet. Detta fick henne att ställa samman material till en ”svensk kvinnohistorisk bibliografi”, som skulle vara ett alternativ till Svensk historisk bibliografi.

År 1958 beslutade kyrkomötet att kvinnor hade rätt att inneha prästämbeten i Svenska kyrkan. Rosa Malmström följde debatten och ställde samman en bibliografi över tryckt svenskt material om kvinnoprästfrågan, Kvinnliga präster: bibliografi över i Sverige tryckt litteratur. Hon publicerade sedan åtskilliga bibliografier, till exempel Kvinnor och kvinnohistoria: förteckning över bibliografier, 1981.

År 1957 anställdes idéhistorikern och kvinnoforskaren Asta Ekenvall vid Göteborgs universitetsbibliotek. Hon hade gått igenom bibliografier och litteraturöversikter för sitt vetenskapliga arbete och funnit hur mödosamt det var att hitta material om kvinnor genom existerande bibliografiska hjälpmedel. Hon och Rosa Malmström beslöt att vid sidan av sina anställningar vid universitetsbiblioteket göra en insats för att underlätta och främja kvinnohistorisk forskning. De bjöd in Eva Pinéus, ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundets lokalavdelning och grundade 1958 stiftelsen Kvinnohistoriskt arkiv. Stiftelseformen gjorde det möjligt att få lokal hjälp av staden men för övrigt drevs verksamheten under hela 1960-talet med stöd av tillfälliga anslag och ideellt arbete.

Verksamheten visade sig fylla ett starkt växande behov och 1971, efter det att samtliga politiska partiers kvinnoförbund gått samman i en gemensam motion, inrättades genom riksdagsbeslut en bibliotekarietjänst för att arbetet skulle kunna fortsätta. Samtidigt överlämnade stiftelsen sitt material till Göteborgs universitetsbibliotek som övertog verksamheten under namnet Kvinnohistoriska samlingarna och upplät lokaler.

Rosa Malmströms uppbyggnad av de kvinnohistoriska samlingarna har varit av utomordentligt stor betydelse för forskare i hela Norden och hennes bibliografiska arbeten till stort värde för forskningen. Hon promoverades 1987 till hedersdoktor vid Göteborgs universitet och 1994 tilldelades hon professors namn av regeringen.

Rosa Malmström avled i Göteborg 1995 och är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Inger ErikssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Rosa Astrid Tyra Malmström, www.skbl.se/sv/artikel/RosaMalmstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Inger Eriksson), retrieved 2020-01-20.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Tyra Wallgren
 • Father: Axel Leonard Malmström
 • Sister: Ingeborg Kristina Malmström
fler...


Education

 • Högskola, Göteborg: Fil.mag.examen, Göteborgs högskola


Activities

 • Yrke: Lärare
 • Yrke: Bibliotekarie, Göteborgs stadsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek


Contacts

 • Kollega: Asta Ekenvall
 • Kollega: Eva Pineus


Residences

 • Birthplace: Regna
 • Regna
 • Göteborg
fler...


Prices/awardsSources

Litteratur
 • Bibliotheca feminarum: om de kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, kvinnoliv och kvinnotanke under 300 år, Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Univ. (distr.), Göteborg, 1984

 • Olsson, Claes-Olof, Hedersdoktorer vid Göteborgs universitet under 100 år: 1907-2007, Göteborgs universitet, Göteborg, 2007Further References