Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Alma Fredrika Mathilda Detthow

1855-11-251937-07-14

Lärare, skolgrundare, filantrop

Alma Detthow grundade flera skolor för flickors högre utbildning och var en stor filantrop.

Alma Detthow (1855-1937) växte upp på Södermalm i Stockholm under mycket enkla förhållanden. Hon föddes utom äktenskapet av sömmerskan Charlotta Matilda Gaurde (sedermera Detthow). Hennes far är okänd. Under sin uppväxt bodde Alma Detthow tillsammans med sin mor och sin halvbror Rudolf Theodor Detthow hos hantverkaränkan Lovisa Christina Nordström, som också hade varit Charlotta Matilda Gaurdes fostermor. Först i mitten av 1860-talet skrevs hon med familjenamnet Detthow (alt Dettow) i husförhörslängderna.

Samma år som Alma Detthow skulle fylla 14 år skrevs hon in vid Adolf Fredriks folkskola. Där tillbringade hon tre terminer innan hon lämnade skolan med goda betyg i början av 1870-talet. Redan året därpå, innan hon ens fyllt 16 år, anlitades hon som vikarie vid sin gamla skola och blev så småningom även vikarie vid Kungsholms folkskola. Hon gavs till och med ansvar för en egen avdelning vid Adolf Fredriks folkskola.

Hösten 1873 antogs Alma Detthow vid folkskoleseminariet i Stockholm och vid examen 1876 erhöll hon högsta betyg i flera ämnen. Under delar av studietiden (1871–1873) fortsatte Alma Detthow att arbeta som vikarie vid olika folkskolor i Stockholm. Efter examen fick hon anställning som extra ordinarie folkskollärare vid Maria folkskola i Stockholm. Där tjänstgjorde hon fram till 1879, då hon tvingades att lämna tjänsten, efter att ha deltagit i en protest mot skolans förstelärare, Sven Nilsson. Vid det laget hade Alma Detthow emellertid skaffat sig ett så pass välutvecklat kontaktnät att hon direkt rekryterades av Johan Löfvén till hans småskoleseminarium, som bildats i anslutning till Primär- och elementarskolan i Stockholm (fr.o.m. 1881 Ateneum för flickor). Vid detta seminarium tjänstgjorde Alma Detthow fram till 1896, samtidigt som hon undervisade i matematik vid Ateneum för flickor och Brummerska skolan.

Anna Detthov stannade vid småskoleseminariet fram till 1896, då hon fick lämna skolan efter en tids sjukdom under hösten 1895. Den egentliga anledningen till att hon lämnade seminariet var dock hennes vilja att öppna ett eget seminarium. Redan 1893 hade Alma Detthow undersökt möjligheten att ta över det småskoleseminarium hon var verksam vid, men inte lyckats. När Alma Detthow under hösten 1896 öppnade sin egen skola – Detthowska skolan – skedde det till att börja med i liten skala, och skolan fungerade inledningsvis framför allt som övningsskola för det privatskoleseminarium som hon grundade samma år. Antalet elever i Detthowska skolan ökade dock snabbt och under 1910-talet hade skolan uppemot 600 elever. Skolans förberedande klasser var öppna för både pojkar och flickor medan de högre klasserna bara var till för flickor.

Alma Detthow, som under sin tid som föreståndare styrde skolan helt efter eget huvud, inrättade under 1903–1904 två avdelningar vid skolan, en med samma undervisning som vid övriga flickskolor och en som följde bestämmelserna som gällde vid statens realskolor för pojkar. Detta gjorde Detthowska skolan till något av en föregångare när det gällde att tillhandahålla samma undervisning för flickor som för pojkar, och 1908 fick Alma Detthow även rätten att hålla realexamen vid sin skola.

Efter att Alma Detthow lämnat sina uppdrag som föreståndare för Detthowska skolan och Nya småskoleseminariet 1925 grundade hon Stiftelsen Alma Detthows vilohem 1926, året därpå Alma Detthows stiftelse, samt 1935 Alma Detthows hjälpfond. År 1929 erhöll hon den kungliga medaljen Illis quorum meruere labores (latin: "åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det") av åttonde storleken.

Alma Detthows gärning bestod huvudsakligen av två verksamheter – undervisning och filantropi – och hennes vuxna liv kan grovt delas in i fyra skilda perioder, där hon framför allt var verksam som folkskollärare, seminarielärare, skolgrundare/skolföreståndare respektive filantrop. I beskrivningen av Alma Detthows tid som folkskollärare har tidigare forskning särskilt framhållit folkskollärarinnan Laura Lundström som den som genom sin folkskoleundervisning fick in Alma Detthow på lärarbanan.

I beskrivningarna av Alma Detthow framhålls hon ofta som både hårt arbetande och starkt religiös samtidigt som hon var tydligt präglad av sin enkla barndom och imponerande klassresa. Detta gjorde att hon engagerade sig starkt för kvinnor i nöd samtidigt som hon också ställde höga krav på sin omgivning. Alma Detthow kom under sin livstid att bygga upp ett starkt kontaktnät och tidigt blev hon en del av kretsen kring prinsparet Oscar och Ebba Bernadotte. Genom sin skola knöt hon också många kontakter, bland vilka exempelvis rösträttskämpen Alma Sundquist och Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström, kan nämnas.

Av allt att döma bodde Alma Detthow tillsammans med sin mor fram till dennas död 1914. Hon hade inga egna barn men tre av hennes brorsdöttrar gick i Detthowska skolan och en av dem bodde också hos Alma Detthow en tid.

Alma Detthow avled 1937 och ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Esbjörn Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Alma Fredrika Mathilda Detthow, www.skbl.se/sv/artikel/AlmaDetthow, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Esbjörn Larsson), hämtad 2024-05-25.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Dettow


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Charlotta Matilda Detthow, född Gaurde
 • Far: Okänd
 • Bror: Rudolf Theodor Detthow


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Lärare
 • Yrke: Skolledare, Detthowska skolan


Kontakter

 • Vän: Lovisa Christina Nordström
 • Vän: Alma Sundquist
 • Vän: Karolina Widerström


Organisationer

 • Stiftelsen Alma Detthows vilohem
 • Alma Detthows stiftelse
 • Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Franzensbad, Tjeckoslovakien


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Heckscher, Ebba, Några drag ur den svenska flickskolans historia: under fleres medverkan samlade, Norstedt & söner, Stockholm, 1914

 • Spetze, Gudrun, 'Detthowska skolan 1896-1933: en flickskola i tiden med låga avgifter', Utbildningshistoria., 1994, s. 107-131, 1994Vidare referenser