Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Maria Kristina (Stina) Modig

1925-09-192020-02-02

Barnmorska, lärare

Stina Modig var barnmorska och utbildningsledare. Hon har betytt mycket för barnmorskeprofessionens akademisering. Hon hade en bred internationell förankring samtidigt som hon värnade om yrkets historia och traditionella kunskapsbas.

Maria Kristina, allmänt kallad Stina, Modig föddes 1925 i Sunne, Värmland. Redan vid nio månaders ålder flyttade hon med sina föräldrar till Nacka där modern Maja kom att arbeta som tvätterska. Stina Modig, som inte hade några syskon, kom trots den tidiga flytten till Stockholmsområdet att förbli Värmland trogen. Detta möjliggjordes genom de årliga sommarloven som tillbragtes hos morföräldrarna och tillsammans med de många kusinerna på mammans sida. Föräldrarna skildes under Stina Modigs senare tonår.

Efter realexamen i Nacka sökte och antogs Stina Modig till Statens sjuksköterskeskola i Stockholm. Hon uppmuntrades att som specialistdel inom sjuksköterskeprogrammet söka till barnmorskeutbildning i Stockholm. Barnmorskeutbildning fanns vid denna tid endast i Stockholm och Göteborg. Som nybliven sjuksköterska och barnmorska började Stina Modig sitt arbete som förlossningsbarnmorska på Södersjukhuset i Stockholm 1951. Under åren 1956–1959 arbetade hon som avdelningsföreståndare vid Södersjukhusets BB- och gynekologavdelningar. I arbetet som avdelningsföreståndare ingick förutom vårdarbete och ledarskap även att handleda och stödja nästa generations barnmorskor. Flera före detta elever har vittnat om Stina Modig som den goda förebilden av en vårdare inom kvinnohälsa i såväl samtliga barnafödande situationer (förvård, förlossningsvård och eftervård) som övriga situationer relaterat till barnmorskans kompetensområde. Hon sågs också som den goda förebilden i mötet med eleven/studenten ”hon var som en av oss”. Uppgiften som handledare stimulerade Stina Modig och 1960 examinerades hon som vårdlärare och började därefter sitt arbete som lärare vid den dåvarande statliga utbildningen för barnmorskor. En utbildning som sedermera ändrades till att vara landstingsstyrd högskola (1977) och därefter till ett utbildningsprogram vid Karolinska Institutet (1998).

År 1973 blev Stina Modig studierektor vid barnmorskeutbildningen och det var under denna tid fram till sin pensionering 1988 som hon kom att såväl som pedagogisk ledare men framförallt som visionär leda utbildningen framåt som akademisk utbildning, men också internationellt. Hennes engagemang för kvinnohälsa samt gedigna erfarenhet från kliniskt vårdarbete var övriga lärare till stor hjälp bland annat då studenter ville avsäga sig undervisningsmomentet ”spiralinsättning” med motiveringen att detta var att likna vid abort. Efter samtal med Stina Modig och hennes erfarenhet av unga kvinnors utsatthet och komplikationer i samband med illegal och osäker abort ändrades oftast studentens ovilja till större förståelse för utbildningsmoment som låg utanför förlossningsvård. Det pedagogiska engagemanget visade sig i såväl den teoretiska som kliniska delen.

Under senare delen av 1970-talet ansågs det angeläget att vårdutbildningarna skulle ha en forskningsanknytning för att senare bli utbildningar inom högskola och universitet. Stina Modig var en av de ledande i att uppmuntra och stödja de lärare som visade forskningsintresse. Genom detta kom barnmorskeutbildningen i Stockholm att bli den första i landet med disputerade lärare. Stina Modig som tidigt hade varit i England genom ett utbildningsstipendium gav vidare sitt fulla stöd för att barnmorskeutbildningen skulle gå mot ökad internationalisering och internationellt samarbete både inom utbildning och inom forskning. Detta resulterade bland annat i att barnmorskeutbildningen i Stockholm redan under 1980-talet initierade samarbete och nätverksbyggande med ett flertal afrikanska barnmorskeutbildningar, däribland den i Zambia, samt i Asien.

Parallellt med sina visioner angående framtida utbildning och morgondagens professionella barnmorskor värnade Stina Modig om yrkets historia och traditionella kunskapsbas vilket bäst illustreras genom klinikdagarnas upplägg där studenterna tränades i livräddande åtgärder som till exempel att avsluta en förlossning med tång eller att assistera vid en komplicerad sätesförlossning.

Stina Modig hade vid sidan av sitt yrkesmässiga engagemang också ett stort samhällsengagemang genom den kyrka hon tillhörde. Som styrelseledamot i Baptistkyrkans sociala råd arrangerade hon och ledde tillsammans med vännen och kollegan Märta Johansson flera aktiviteter som till exempel luncher för flyktingar och barnaktiviteter.

Efter pensionering 1988 blev de kyrkliga aktiviteterna de viktigaste för Stina Modig, men hon fortsatte också att följa barnmorskeutbildningens utvecklig med stort intresse genom att närvara vid samtliga barnmorskedisputationer.

Stina Modig avled i februari 2020. Hon ligger begravd på Nacka kyrkogård.


Kyllike Christensson


Publicerat 2020-11-10Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Maria Kristina (Stina) Modig, www.skbl.se/sv/artikel/MariaKristinaStinaModig, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Kyllike Christensson), hämtad 2023-12-01.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Maria Berhnardina, kallad Maja, Modig, född Dahlström
 • Far: Sven Gustav Vilhelm Pettersson Modig


Utbildning

 • Läroverk, Nacka: Realexamen
 • Yrkesutbildning, Stockholm: Sjuksköterskeexamen, Statens sjuksköterskeutbildning
 • Yrkesutbildning, Stockholm: Barnmorskeutbildning, Barnmorskeläroanstalten
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Förlossningsbarnmorska, Södersjukhuset
 • Yrke: Avdelningssjuksköterska, Södersjukhuset
 • Yrke: Barnmorskeutbildare
fler ...


Organisationer

 • Norrmalms Baptistförsamling
  Medlem, styrelseledamot, sociala rådet


Bostadsorter

 • Födelseort: Sunne
 • Sunne
 • Nacka
 • Dödsort: Nacka


Prizes/awardsKällor

Litteratur
 • Synapsen: personaltidning för Stockholms läns landstings nordvästra sjukvårdsområde, Informationssekretariatet, Karolinska sjukhuset, Stockholm, 1988:7Vidare referenser

Litteratur
 • Modig, Stina, 'Smärtlindring vid förlossning - barnmorskans medverkan', Jordemodern, 1971:10, s. 473-477

 • Nordfjell, Anna, 'Kvinnornas ställning har stärkts: tema: barnmorska igår och idag' [Intervju med barnmorskorna Stina Modig och Märta Johansson], Jordemodern, 2003:1/2, s. 4-7