Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Märta Wikström

1887-09-301976-11-16

Jurist, advokat, pionjär

Märta Wikström var en av Sveriges första kvinnliga jurister och hon var verksam som advokat.

Märta Wikström föddes i Söderhamn 1887 där hon växte upp med sina föräldrar, Gustaf Wikström och Hilda Kristina Wikström, född Lundell, samt två syskon. Märta Wikström var tidigt intresserad av juridik, och redan då hon gick i flickskolan ville hon bli advokat. Detta trots att Märta Wikström inte kände någon jurist eller hade några akademiker i den närmaste familjen.

Det tog dock några år innan Märta Wikström påbörjade sina högre studier. Hon arbetade, liksom systern Greta, under flera år som telegrafist. Hon flyttade runt i landet på olika tjänster innan hon 1915 blev placerad i Stockholm och på nytt kunde ta sig an sina fortsatta studier. Parallellt med sitt arbete läste Märta Wikström in en studentexamen som hon under sin semester 1918 avlade som privatist vid Högre latinläroverket å Norrmalm (Norra Latin) i Stockholm. Hösten 1919 påbörjade Märta Wikström sina juridikstudier vid Stockholms högskola. Det var svårt att kombinera de juridiska studierna med arbetet som telegrafist, och Märta Wikström sade upp sig för att i stället parallellt med studierna bland annat arbeta som barnavårdsman i Stockholms stad, vikarie i de statliga ämbetsverken och som privatlärare. År 1925 avlade hon, 38 år gammal, till slut sin juris kandidatexamen. Därefter tjänstgjorde Märta Wikström en tid som extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt och i Svea hovrätt.

Sin första anställning som jurist fick hon 1929 som biträdande jurist på advokaten Eva Andéns advokatbyrå. Efter att ha arbetat där i två år öppnade hon 1931 en egen advokatbyrå som hon sedan drev fram till sin pension. Som så många av de andra första kvinnliga advokaterna arbetade Märta Wikström till stor del med familjerättsliga ärenden. Som advokat uppskattade Märta Wikström det mångskiftande, intressanta och givande arbetet, men hon medgav i en intervju i Aftonbladet 1937 att hon emellanåt kunde sakna ”den säkra men enformiga statstjänsten [som telegrafist] med sin bestämda arbetstid, semester och väntande pension.”

De kvinnliga advokaterna var till en början ganska få. De hade ingen officiell förening eller sammanslutning, men umgicks i informella nätverk och i Svenska advokatsamfundet, inom vilket Märta Wikström blev ledamot 1932. Dessutom arbetade de många gånger hos varandra. Flera av de kvinnliga nyutexaminerade juristerna under 1920- och 1930-talen fick liksom Märta Wikström sin första anställning hos Eva Andén, på hennes advokatbyrå.

Genom sin juridiska verksamhet arbetade Märta Wikström för att förbättra kvinnors rättsliga ställning i samhället. Hon engagerade sig i kvinnofrågor, inte minst vad gällde frågor om äktenskapet och privatekonomi, och hade ett omfattande socialt intresse. Märta Wikström var skribent för en artikelserie i Svenska Dagbladet där hon på olika sätt belyste kvinnors rättsliga ställning. Hon publicerade regelbundet debattinlägg i såväl dagspress som tidskrifter i flera olika rättsliga debatter. Efter införandet av 1923 års behörighetslag, som reglerade villkoren för kvinnors tillträde till statliga tjänster, skrev hon exempelvis en artikel i tidskriften Hertha om de orättvisa villkor som kvinnliga respektive manliga telegraftjänstemännen hade i arbete. Männen fick längre och mer omfattande utbildning än sina kvinnliga kollegor vilket medförde att de fick såväl högre lön som mer kvalificerade arbetsuppgifter och bättre möjligheter att befordras. Likställigheten mellan kvinnor och män inom detta och flera andra statliga yrken var långt ifrån genomförd, lagändringarna till trots. Även frågan om hembiträdenas arbetssituation och utbildning var något som Märta Wikström uppmärksammade.

Märta Wikström verkade också som juridisk sakkunnig i statliga utredningar. Hon var ledamot i 1934 års barnpensioneringssakkunniga som 1936 avgav ett betänkande med förslag rörande förskottering av underhållsbidrag till bland annat barn födda utom äktenskapet. Hon hade ett stort politiskt intresse och var riksdagskandidat för Högerpartiet.

På sin fritid ägnade sig Märta Wikström åt ett stort engagemang i olika föreningar, många gånger i rollen som sekreterare. Hon var aktiv i flera föreningar som hade till syfte att tillvarata kvinnors intressen i olika sammanhang.

Märta Wikström avled 1976, 89 år gammal. Hon är begravd på Söderhamns kyrkogård i en familjegrav tillsammans med sina föräldrar och syskon.


Elsa Trolle Önnerfors


Publicerat 2021-01-23Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Märta Wikström, www.skbl.se/sv/artikel/MartaWikstrom0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elsa Trolle Önnerfors), hämtad 2024-07-22.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Hilda Kristina Wikström, född Lundell
 • Far: Gustaf Wikström
 • Syster: Greta Cecilia Wikström
 • Bror: Ernst Gustaf Wikström


Utbildning

 • Högskola, Stockholm: Jur.kand.examen, Stockholms högskola


Verksamhet

 • Yrke: Telegrafexpeditör
 • Yrke: Biträdande jurist, Eva Andéns advokatbyrå
 • Yrke: Jurist, innehavare, Märta Wikströms advokatbyrå
 • Ideellt arbete: Sekreterare, Föreningen Engelbrekts barnavårds- och husmodersskola


Kontakter

 • Kollega: Eva Andén
 • Kollega: Birgit Spångberg
 • Kollega: Kerstin Hesselgren
fler ...


Organisationer

 • Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF, nuvarande Kvinnliga Akademikers Förening, KAF)
  Sekreterare
 • Sveriges advokatsamfund
  Ledamot, fr o m 1936 ledamot av nämnden
 • Högerpartiet (nuvarande Moderaterna)
  Medlem
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Söderhamn
 • Söderhamn
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
Uppslagsverk


Vidare referenser

Litteratur
 • ’Märta Wikström’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1976-11-20Märta Wikström avbildad i Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewtitz AB, Göteborg, 1937. Fotograf okänd
Märta Wikström avbildad i Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewtitz AB, Göteborg, 1937. Fotograf okänd

Nyckelord

1900-talet Jurister Pionjärer