Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Camilla Elna Odhnoff

1928-06-062013-07-16

Docent, minister, Sveriges första kvinnliga landshövding

Camilla Odhnoff var Sveriges fjärde kvinnliga statsråd och Sveriges första kvinnliga landshövding.

Camilla Odhnoff föddes i Göteborg 1928 som dotter till studierektor Gustav Wilska och Olga Jutstedt. Hennes bror Staffan föddes 1929. Efter studentexamen i Göteborg år 1947 inledde hon sin akademiska karriär vid Lunds universitet och blev filosofie kandidat 1951, filosofie magister 1954 samt fiosofie licentiat 1957. Hon disputerade 1961 på en växtfysiologisk avhandling om bönors rötter som året efter gav henne en docentur i fysiologisk botanik. År 1954 gifte hon sig med Jan Odhnoff som var filosofie doktor i matematik vid Lunds universitet och fick med honom fyra barn 1956–1963.

Vid årsskiftet 1966/1967 blev Camilla Odhnoff jämte Alva Myrdal Sveriges fjärde, respektive femte kvinnliga statsråd. Det var första gången två kvinnor samtidigt fanns i en svensk regering. De tre tidigare kvinnorna, Karin Kock, Hildur Nygren och Ulla Lindström hade under sina perioder som statsråd varit ensamma kvinnor i regeringen. Kocks statsrådstid hade varat i två år, Nygrens i några månader och Lindströms i tolv år fram till 1966. Lindström var konsultativt statsråd med inriktning på konsumentfrågor, familje- och bostadsfrågor, och dessa frågor kom delvis också att ingå Camilla Odhnoffs ansvarsområde.

Före utnämningen till statsråd hade Camilla Odhnoff varit medlem i Socialdemokratiska arbetarepartiet i Lund, men hon saknade större politisk erfarenhet på riksnivå vid sitt tillträde som statsråd. Hon var inte särskilt känd i regeringskretsarna vilket också statsminister Tage Erlander noterade då han i sina dagböcker för 1966/1967 kommenterade utnämningen med att ”[vi] bestämde oss för att be Camilla som ingen kände”. De frågor hon nu skulle svara för innefattade familj, ungdom och invandringen till Sverige, frågor som ökade i politisk betydelse under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.

I egenskap av jämställdhetsminister blev Camilla Odhnoff drivkraften bakom en rad familjepolitiska reformer. Hennes utgångspunkt var att lagar och bestämmelser inom området måste utformas så att kvinnor och män fick lika möjligheter i arbetslivet och lika ansvar för familjen. Under sin tid som statsråd var därför Camilla Odhnoff pådrivande i en rad reformer inom jämställdhetsområdet, som kom att skapa en förändrad livssituation för många kvinnor. Frågor som sambeskattningens slopande, införande av fri abort, en ny skilsmässolag och en kraftig utbyggnad av daghemsverksamheten var viktiga steg, liksom höjningen av bostadstillägget för barnfamiljer år 1971, med särskild inriktning på familjer med många barn och låga inkomster. Under 1973 omvandlades den tidigare moderskapsförsäkringen till en föräldraförsäkring att gälla från och med 1974, där både fäders och mödrars ansvar betonades. Fäder gavs rätt till tio dagars ledighet i samband med barnets födelse och en särskild föräldrapenning infördes som gav vardera förälder rätt till föräldrapenning under 45 dagar.

Camilla Odhnoff avgick som statsråd i samband med statsminister Olof Palmes nya ministär efter 1973 års val. Från och med 1974 bemyndigades hon som sakkunnig att leda den av regeringen initierade familjestödsutredningen. I den redovisades successivt ett utbyggnadsprogram för föräldraförsäkringen och en utformning av barnomsorg för de minsta barnen. Där föreslogs också att barnsomsorgen generellt skulle byggas ut till full behovstäckning och att barn till föräldrar som arbetade på obekväm tid skulle ges möjligheter att utnyttja barnomsorgen.

År 1974 utnämndes Camilla Odhnoff till landshövding i Blekinge län och blev därmed den första kvinnan i Sverige att inneha en sådan post. Under sina 18 år som landshövding kom hon att verka för att det konjunkturkänsliga länet tillgodosågs med fler jobb, utbildningsplatser och bättre infrastruktur.

Parallellt med uppdraget som landshövding var Camilla Odhnoff även ordförande i en rad styrelser och kommittéer inom socialpolitik och naturvetenskap. Under åren 1985—2002 var hon ordförande för Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor (KASAM, nuvarande Statens råd för kärnavfallsfrågor). Hon betonade att kärnavfallsfrågan krävde en bred tvärvetenskaplig ansats. Företrädare inom samhällsvetenskap, juridik och teologi kom därför att tillsammans med naturvetenskap och teknik diskutera de många olika aspekterna som inrymdes i kärnavfallsfrågan: teknik, etik och demokrati. Hennes engagemang och ledarskap bidrog till att KASAM:s breda arbete slog rot inte bara i Sverige utan även i en rad andra länder där förvaringen av kärnavfall var aktuell. För sina insatser utnämndes hon till hedersdoktor vid Université Pierre-et-Marie-Curie i Paris 2001.

Camilla Odhnoff var även ordförande för Sveriges Civilförsvarsförbund 1980—1985. Under hennes ledning genomfördes en stor kampanj för uppbyggnad av en riksomfattande hemskyddsverksamhet. Hennes kulturella engagemang ledde henne också till en post som ledamot i styrelsen för Harry Martinson-sällskapet, där hon presiderade som ständig ordförande vid årsmötena.

Camilla Odhnoff avled i Lund år 2013 vid 85 års ålder. Hon ligger begravd på Sankt Ibbs kyrkogård på Ven.


Lars Hansson


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Camilla Elna Odhnoff, www.skbl.se/sv/artikel/CamillaOdhnoff, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Lars Hansson), hämtad 2024-07-21.
Övriga namn

  Flicknamn: Wilske


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Olga Maria Jutstedt, tidigare gift Åkerman
 • Far: Gustav Harald Valentin Wilske
 • Bror: Lars Staffan Wilske
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Göteborg: Studentexamen
 • Universitet, Lund: Fil.kand.examen, Lunds universitet
 • Universitet, Lund: Fil.mag.examen, Lunds universitet
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Amanuens och biträdande lärare 1954–1961, docent i växtfysiologi 1962–1966, tillförordnad professor, 1959–1965, Lunds universitet
 • Yrke: Konsultativt statsråd med ansvar för familje-, ungdoms- och invandrarfrågor
 • Yrke: Ordförande, Servicekommittén 1967–1973, Familjestödsutredningen 1974–1981, Boendemiljödelegationen 1975–1978, Styrelsen för u-landsforskning 1975–1988, Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning (IVL, nuvarande IVL Svenska Miljöinstitutet AB) 1975–1992, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) 1983–1992, Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor (KASAM, nuvarande Statens råd för kärnavfallsfrågor) 1985–2002
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Tage Erlander


Organisationer

 • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP, nuvarande Socialdemokraterna)
  Medlem, kommun- och landstingspolitiker, statsråd
 • Lunds arbetarkommun
  Styrelseledamot
 • Skånes sociademokratiska kvinnodistrikt
  Ledamot, verkställande utskottet
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Göteborg
 • Göteborg
 • Lund
fler ...


Priser/utmärkelserKällorVidare referenser

Litteratur
 • Erlander, Tage, Dagböcker, Gidlund, Hedemora, 2001-Camilla Odhnoff. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Camilla Odhnoff. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Första kvinnan Landshövdingar Ministrar Politiker Professorer Socialdemokrati