Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Carin Margareta Boalt

1912-04-191999-04-28

Professor i byggnadsfunktionslära, opinionsbildare

Carin Boalt var den första kvinnliga professorn vid en teknisk högskola. Hennes forskning och opinionsbildning har varit av stor betydelse för synen på hemarbete och bostäder.

Carin Boalt föddes 1912 på Molstabergs gods i Södertälje kommun. Både hon och den äldre systern Brita Åkerman studerade vid Stockholms högskola på 1930-talet. Carin Boalt gifte sig med sociologiprofessorn Gunnar Boalt och tillsammans fick de fem barn. Makarna skildes 1957.

Carin Boalts studieinriktning var till en början närings- och kostfrågor. I 1930-talets kristider saknade allmänheten kunskap om vikten av goda kostvanor och den frågan var central i arbetet på Statens institut för folkhälsan där Carin Boalt var verksam under några år.

Kostvanor och hushållning hängde nära samman med bostädernas utformning. Trångboddhet och otillräcklig utrustning för att bereda måltider var en realitet för många. Som en av initiativtagarna till och verksamhetschef för Hemmens Forskningsinstitut, bildat 1944 (senare Konsumentinstitutet), bedrev Carin Boalt systematiska studier om bostädernas funktioner. I detta arbete framhölls kvinnors och barns behov. Den vetenskapligt beprövade kunskap som grundlades i arbetet med Hemmens Forskningsinstitut satte svensk konsumentforskning på världskartan. Den var också en del av den bostadssociologi som fick en framskjuten position inom efterkrigstidens samhällsplanering och välfärdspolitik.

År 1964 blev Carin Boalt professor i byggnadsfunktionslära vid den nyligen startade tekniska högskolan i Lund. Hon ansvarade för att de blivande arkitekterna undervisades i bostädernas varierande funktioner. I Owe Åhlunds minnesteckning sammanfattas Carin Boalts vetenskapliga inriktning med att den var inriktad på brukarna och framtiden. Byggnadsfunktionslära var ett tvärvetenskapligt ämne och Carin Boalt eftersträvade en helhetssyn.

Vid sidan om professuren hade Carin Boalt en rad olika uppdrag och även efter sin pensionering fortsatte hon att vara samhällsengagerad. I flera decennier var hon aktiv i biståndsfrågor, hon hade bland annat ett SIDA-uppdrag i Tanzania. Handikappade ungdomar på Sri Lanka var ett annat av hennes djupgående engagemang.

Carin Boalts forskning och engagemang gällde frågor av vikt för en bredare allmänhet men hon värnade också värdet av kunskaper och forskning. År 1990 initierade hon Forum för kunskapsvård och forskningsinformation där hon inledningsvis var ordförande.

Carin Boalt var en forskarpionjär men också en del av den svenska välfärdspolitikens pådrivare.

Carin Boalt avled 1999 i Stockholm.


Maria Sjöberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Carin Margareta Boalt, www.skbl.se/sv/artikel/CarinMargaretaBoalt, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg), hämtad 2024-07-19.
Övriga namn

  Flicknamn: Åkerman


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Lydia Emilia Åkerman, född Löfström
 • Far: Karl Alfred Isidor Åkerman
 • Syster: Brita Åkerman, gift Johansson
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Stockholm: Studentexamen
 • Högskola, Stockholm: Fil.mag.examen
 • Universitet, Stockholm: Fil.lic.examen


Verksamhet

 • Yrke: Verksam vid Statens institut för folkhälsan
 • Yrke: Verksamhetschef för Hemmens Forskningsinstitut
 • Ideellt arbete: Sakkunnig, Befolkningsutredningens socialpedagogiska delegation
fler ...


Kontakter

 • Släkting: Anders Petter Löfström
 • Släkting: Magda Boalt, svägerska


Organisationer

 • Svenska Institutet för Standarder (SIS)
 • Bostadskollektiva kommittén
 • Svenska institutet för konserveringsforskning
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Södertälje
 • Södertälje
 • Stockholm
fler ...


KällorVidare referenser

Litteratur
 • Lövgren, Britta, Hemarbete som politik: diskussioner om hemarbete, Sverige 1930-40-talen, och tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut = [Housework as politics] : [discussions on housework in Sweden in the 1930's and the 1940's and the establishing of Hemmens forskningsinstitut (The Home Research Institute)], Almqvist & Wiksell International, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1993