Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Eva Linnea Gothlin

1957-01-262006-12-22

Idéhistoriker, Nationella sekretariatet för genusforsknings första föreståndare

Eva Gothlin var idéhistoriker och en internationellt uppmärksammad Simone de Beauvoirforskare. Hon var den första föreståndaren för Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg.

Eva Gothlin föddes i Norrköping och växte upp i Borås, där hon tog studentexamen. Därefter studerade hon vid Göteborgs universitet och disputerade i ämnet idé- och lärdomshistoria 1991. Hon var gift med konstnären Hans Gothlin. De fick två barn tillsammans, Maud och Hannes.

Redan tidigt specialiserade Eva Gothlin sig på Simone de Beauvoir och med sin avhandling, som översattes både till engelska och franska, blev hon internationellt känd för sin uttolkning av dennas centrala verk Le deuxième sexe, 1949. Som ung vistades hon långa perioder i Paris, träffade och intervjuade Simone de Beauvoir och kom in i ett internationellt forskningsnätverk med Paris som centrum. Hon lyfte i sin avhandling fram de Beauvoir som en självständig tänkare och visade att hennes filosofi måste läsas i en vidare kontext än Jean-Paul Sartres filosofi. Hennes tankar avvek i flera avseenden från hans och inom etiken var hon närmast en föregångare. Eva Gothlin frilade de tre tanketraditioner som förenas i Le deuxième sexe; hegelianism, marxism och existensfilosofisk fenomenologi. Utifrån dessa filosofiska traditioner visade hon sedan hur Simone de Beauvoir förklarar kvinnoförtryckets uppkomst och dess möjliga upphävande. Avhandlingen bidrog till att ändra den tidigare synen på de Beauvoir som en osjälvständig lärjunge till Sartre.

Le deuxième sexe, eller Det andra könet, som verket kom att heta på svenska, hade blivit grundligt misshandlad i olika översättningar, inte minst i Sverige, där första utgåvan 1973 omfattade knappt halva originalet. Eva Gothlin kämpade länge för en ny komplett översättning av boken. År 2002 utkom den med ett förord av henne, som också fackgranskat texten. Arbetet pågick under fem år tillsammans med översättarna Adam Inczèdy-Gombos och Åsa Moberg.

Eva Gothlin har skrivit artikeln om Simone de Beauvoir i Routledges stora filosofiska uppslagsbok. Hon var också en ledande medlem i The International Simone de Beauvoir Society och en av initiativtagarna till ett internationellt symposium inom ramen för Internationale Assoziation von Philosophinnen (IAPA).

År 1998 blev Eva Gothlin den första föreståndaren för det nyinrättade Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg där hon lade upp ramarna för verksamheten. Uppdraget var att överblicka och öka genomslaget för svensk forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademi och samhälle. För att reda ut det då omdebatterade genusbegreppet skrev Eva Gothlin skriften Kön eller genus?, 1999. Den tillhör de flitigast citerade källorna inom svensk genusforskning.

Från år 2000 arbetade Eva Gothlin med ett forskningsprojekt som syftade till en idéhistorisk analys av vänskap, närmare bestämt ”hur vänskap mellan kvinna och man skildrats och begreppsliggjorts i den västerländska idéhistorien”. Från år 2004 och fram till sin bortgång var hon knuten till Institutionen för genusvetenskap vid Göteborgs universitet där hon var verksam som forskare, handledare och lärare.

Eva Gothlin avled 2006 och är gravsatt på Örgryte Östra kyrkogård i Göteborg.


Inger Eriksson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Eva Linnea Gothlin, www.skbl.se/sv/artikel/EvaGothlin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Inger Eriksson), hämtad 2024-05-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Lundgren


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Pia Lundgren
 • Far: Uppgifter saknas
 • Make: Hans Gothlin
fler ...


Utbildning

 • Övrigt, Borås: Gymnasium
 • Flickskola,


Verksamhet

 • Yrke: forskarassistent vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
 • Yrke: Föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning
 • Yrke: Docent vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
 • Yrke: Lektor vid Institutionen för genusvetenskap


Kontakter

 • Vän: Åsa Moberg
 • Vän: Adam Inczèdy-Gombos


Bostadsorter

 • Födelseort: Norrköping
 • Norrköping
 • Borås
fler ...


KällorVidare referenser