Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gerda (Gerd) Amanda Schalling

1890-09-091949-10-06

Jurist, anstaltsföreståndare, pionjär

Gerd Schalling var en av Sveriges första kvinnliga jurister och advokater. Hon var också Sveriges första kvinnliga föreståndare för en rättshjälpsanstalt.

Gerd Schalling föddes i Holmestad i Skaraborgs län 1890 där hon växte upp med sina föräldrar och fem syskon. År 1908 tog hon studentexamen i Göteborg, och fortsatte därefter med högre studier vid Uppsala universitet. Där avlade hon en filosofie kandidatexamen 1912. Två år senare gifte Gerd Schalling sig med juristen Erik Schalling och under andra hälften av 1910-talet fick paret tre barn tillsammans. Efter småbarnsåren fortsatte Gerd Schalling med sina universitetsstudier och började studera juridik vid Stockholms högskola. Hösten 1922 avlade hon en juris kandidatexamen och året därpå, 1923, fick hon en tjänst som notarie vid Södertörns domsaga.

År 1924 började Gerd Schalling arbeta på Stockholms stads rättshjälpsanstalt. Där kom hon att stanna till sin död 1949. Rättshjälpsanstalterna var en svensk institution utan några egentliga utländska förebilder. De hade inrättats som en följd av 1919 års lag om fri rättegång på statens bekostnad. Rättshjälpsanstalter var offentliga anstalter, organiserade av antingen landstingen eller kommunerna, som erbjöd kostnadsfri rättshjälp. Principen om allas likhet inför lagen var central. Viss kommunal rättshjälpsverksamhet hade funnits i flera svenska städer redan tidigare, men den hade inte varit lika tydligt organiserad som den blev genom inrättandet av rättshjälpsanstalterna. Den första rättshjälpsanstalten startade sin verksamhet i Stockholm 1920, och den följdes under 1920-talet av anstalter i flera andra städer, bland annat Helsingborg, Malmö, Norrköping och Göteborg.

Flera av de första kvinnliga juristerna i Sverige arbetade på rättshjälpsanstalterna. På anstalten i Stockholm arbetade Gerd Schalling bland annat tillsammans med en annan av kvinnlig juristpionjär, advokaten Sonja Branting-Westerståhl. De juridiska ärendena som de hanterade rörde ofta familjerätt och hyresrätt. En stor del av de klienter som sökte sig till rättshjälpsanstalterna var kvinnor.

Under andra hälften av 1920-talet var Gerd Schalling verksam som biträdande jurist på flera av rättshjälpsanstalterna i Stockholmsområdet, och 1930 blev hon som första kvinna föreståndare för en av rättshjälpsanstalterna, den för Stockholms stad. År 1938 författade hon skriften Den fria rättshjälpen i Sverige.

Som rättegångsombud var Gerd Schalling uppfinningsrik. Då hon 1930 var ombud i ett mål rörande en olycka mellan en bil och en hästskjuts med två timmerkälkar, lät Gerd Schalling tillverka små miniatyrkälkar som hon sedan under rättegången kunde använda för att pedagogiskt visa för rättens ledamöter hur olyckan hade gått till. År 1935 blev hon ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Gerd Schalling avled i oktober 1949, 59 år gammal. Hon är gravsatt på Skogsö Kyrkogård i Saltsjöbaden.


Elsa Trolle Önnerfors


Publicerat 2021-01-16Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Gerda (Gerd) Amanda Schalling, www.skbl.se/sv/artikel/GerdaGerdAmandaSchalling, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elsa Trolle Önnerfors), hämtad 2024-07-12.
Övriga namn

  Flicknamn: Lavén


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Josefina Amanda Lavén, född Holmén
 • Far: Lars Edvin Lavén
 • Bror: Lars Gustaf Adolf Lavén
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Göteborg: Studentexamen
 • Universitet, Uppsala: Fil.kand.examen, Uppsala universitet
 • Högskola, Stockholm: Jur.kand.examen, Stockholms högskola


Verksamhet

 • Yrke: Tingsnotarie, Södertörns domsaga
 • Yrke: Biträdande jurist, Stockholms stads rättshjälpsanstalt 1924–1925, Södertörns rättshjälpskontor 1925–1930
 • Yrke: Föreståndare, Stockholms stads rättshjälpsanstalt


Kontakter

 • Kollega: Sonja Branting-Westerståhl


Bostadsorter

 • Födelseort: Götene
 • Götene
 • Göteborg
fler ...


Källor

Litteratur
Uppslagsverk
 • ’Lagen om fri rättegång på statens bekostnad’, SFS 1919:367Vidare referenser

Litteratur
 • ’Gerd Schalling’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 1949-10-18

 • Schalling, Gerd, Den fria rättshjälpen i Sverige, [Förf.], Stockholm, 1938Gerd Schalling i Hofvander, Inga: ”De kvinnliga juristerna” i Svensk yrkeskvinna, Göteborg, 1950. Fotograf okänd
Gerd Schalling i Hofvander, Inga: ”De kvinnliga juristerna” i Svensk yrkeskvinna, Göteborg, 1950. Fotograf okänd

Nyckelord

1900-talet Jurister Pionjärer