Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Elisabeth Cronström

1688-03-071771-12-26

Bruksägare, godsägare, donator

Elisabeth Cronström var en framgångsrik jord- och bruksägare och drev som änka bland annat Forsviks bruk.

Elisabeth Cronström föddes 1688 in i en familj som var en av de mäktigaste och mest välbärgade bruksägarfamiljerna i Sverige. Släkten adlades ett par generationer innan hon föddes. Föräldrarna var Peter Cronström och Johanna Grau och hon var det yngsta barnet i en syskonskara om fem. Uppväxten tillbringades i såväl Stockholm som i Avesta där både hennes far och hennes farmor ägde bruk med tillhörande hemman. Tillvaron i Elisabeth Cronströms barndom präglades av både det sociala stadslivet i Stockholm och av landsbygdens bruksdrift.

Kring Elisabeth Cronström fanns flera starka affärskvinnor såsom farmor Christina Hanssen, som målmedvetet drev flera bruk, och Sigrid Ekehielm, som var gift med Elisabeth Cronströms farfars bror och var vida känd för sin förmåga att via affärsverksamhet öka sin förmögenhet. Det är ingen slump att kvinnorna som Elisabeth Cronström inspirerades av var två generationer äldre än henne; de hade överlevt sina män och var enligt lagen myndiga och kunde självständigt fatta sina beslut.

När Elisabeth Cronström var 20 år hade hennes föräldrar funnit en make till henne. En allians mellan familjen Tham och den adliga släkten Cronström skulle ingås via ett äktenskap mellan henne och den 22 år äldre Sebastian Tham. Den adliga och förmögna bruksägardottern var ett gott parti och Sebastian Tham var en av landets mest förmögna köpmän. Han hade vid tiden för bröllopet år 1708 börjat placera kapital i bruksverksamhet och fastigheter och äktenskapsalliansen var gynnsam för bägge parter. Den nygifta Elisabeth Cronström bosatte sig med sin man i hans stora palats, Thamska huset, i Göteborg. Han hade nio barn sedan tidigare äktenskap, varav den äldsta sonen var i samma ålder som Elisabeth Cronström själv. Från år 1708 födde Elisabeth Cronström de nästkommande tio åren tio barn, av vilka fyra dog i späd ålder.

År 1716 upphöjdes Sebastian Tham och hans efterkommande till adlig värdighet. Då fick han tillträde till kronans ämbeten och rätt att äga säterier; han blev kommerseråd och fick möjlighet att skriva lagfart på sitt första säteri, Sannum. Mycket talar för att Elisabeth Cronström fungerade som aktiv partner till den alltmer åldrande maken i den del av verksamheterna som omfattade bruk och säterier. Det totala värv som tillskrivs Sebastian Tham själv synes i realiteten i hög grad ha varit uppdelat på både honom och Elisabeth Cronström. Beträffande bruksverksamheten hade Elisabeth Cronström kunskap och kontakter via sin familjs bruksverksamhet i Bergslagen och hon bodde med barnen ömsom på Sannum, vid Forsviks bruk, ömsom i Öijared. Ägarnärvaron var avgörande under brukens uppbyggnad och Elisabeth Cronströms lott blev att driva bruken på landsbygden i samråd med sin make, medan han i sin tur i huvudsak tog hand om exportverksamheten från det Thamska huset i Göteborg.

Under åren 1712–1726 köpte paret egendomar i en näst intill rak geografisk linje på 220 km i nordostlig riktning från Göteborg till Forsvik. Längs med denna linje låg Thamska huset i Göteborg, säterierna Öijared, Stora Dahla, Lilla Hanhult och Sannum samt bruket i Forsvik. År 1722 var Fredrik I och drottning Ulrika Eleonora d.y. gäster i Elisabeth Cronströms och Sebastian Thams hem i Göteborg, vilket dels belyser parets status, dels talar för att hemmet var ett av de absolut mest exklusiva i denna del av riket.

Elisabeth Cronström blev efter 21 års äktenskap änka och därmed myndig. Därefter axlade hon ledningen av bruksverksamheten efter eget huvud. Det gjorde hon med den äran från första stund. Det direkta arvet från hennes make omfattades av Thamska huset i Göteborg, Öijared säteri och Sannums säteri och hon visade tidigt prov på sin viljestyrka och kampanda att utöka sin egendom. Stora Dahla säteri hade enligt testamentet tillfallit den ett år äldre styvsonen Volrath Tham, vilket hon inte kunde acceptera utan drog det till rättstvist och vann. Hon nöjde sig inte med att röja undan Volrath Tham utan valde att lägga delar av sin förmögenhet på att köpa ut samtliga barn, både styvbarn och de med Sebastian Tham gemensamma barnen. Hon köpte också ut släkten von Boij ur Forsviks bruk. Inom kort stod hon som ensam ägare till Forsviks bruk och Stora Dahla.

Att Elisabeth Cronström hade en stark karaktär och ivrigt stred för sin uppfattning om rätt och fel vittnar protokoll från rättstvister och sockenstämmor om. Hon var en högt aktad person och i det fall hon var ute på resa väntade man med beslut tills nästa sockenstämma då hon var tillbaka. Hon verkade för att utveckla och förbättra livsvillkoren för sina underställda och inrättade ”barnaskola” i Forsvik där barnen skulle lära sig läsa, skriva och sjunga och hon säkerställde att en kompetent person fanns på plats för att undervisa ungdomarna i bygden. Vikten av att förse kyrkan med gåvor och andra medel insåg både Sebastian Tham och Elisabeth Cronström. De sörjde för att kyrkorna intill deras hemman Öijared, Stora Dahla och Undenäs kyrka vid Sannums säteri utsmyckades med ljuskronor, textilier, liturgiska inventarier och deras släktvapen.

Elisabeth Cronströms målsättning var god avkastning och hon arbetade hårt och ambitiöst för att nå sådan. Vägen dit ansåg hon vara att se till människors välmående. Under hennes ledning byggdes bland annat tre stora bostadsfastigheter för smederna på Forsviks bruk. Två av dem står kvar än idag (2017). Under hennes ledning uppfördes arbetarbostäder, nya verkstäder och förrådsbyggnader. Hon såg att detaljerna utgjorde helheten och var en strateg ut i fingerspetsarna. En stor och resurskrävande del av hennes arbete var också att köpa in stora markområden och gårdar för att säkra tillgången till träkol som var avgörande för stångjärnsproduktionen.

Elisabeth Cronström drev sina bruk i 40 år. Hon hade ett omfattande inflytande i den trakt där hon ägde och drev egendomar. Hon såg sig som en maktfaktor som kunde påverka människors livsvillkor och utveckling. Stötte hon på motstånd backade hon inte. Hon kunde kämpa i decennier för att få igenom förändringar som hon ansåg ha betydelse och många gånger presenterade hon själv såväl idéer som lösningar.

Elisabeth Cronström avled i sitt hem på Sannums säteri, Undenäs socken, annandag jul 1771. Hon hann fylla 83 år innan ”vattusot” tog hennes liv. Hon begravdes i Stora Lundby kyrka i närheten av Öijared säteri.


Camilla Alexandersson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Elisabeth Cronström, www.skbl.se/sv/artikel/ElisabethCronstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Alexandersson), hämtad 2024-06-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Johanna Grau
 • Far: Peter Cronström
 • Syster: Christina Cronström
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Stockholm: Ståndsmässig uppfostran


Verksamhet

 • Yrke: Förvaltare och sedermera ägare, säterierna Sannum, Öijared, Stora Dahla, Lilla Hanhult
 • Yrke: Bruksägare, Forsviks bruk m fl, andelsägare, gruvor i Kopparberg
 • Ideellt arbete: Byggherre, bl a skolor för bruksarbetarnas barn och arbetarbostäder, donator


Kontakter

 • Vän: Ulrika Eleonora d y, drottning av Sverige
 • Vän: Fredrik I, kung av Sverige


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Avesta
fler ...


Källor

Litteratur
 • Carshult, B. Gösta, Ett försök till kort historik över Forsviks bruksegendom, [s.n.], [S.l.], 1969

 • Julihn, Eric, Forsvik: ett bruk i Sverige, Forsviks industriminnnen, Forsvik, 2004

 • Westerlund, Kerstin, Kvinnliga brukspatroner, Tekniska museet, Stockholm, 2004

 • Wikenros, Ingemar, Forsviks bruk och släkten Tham, [I. Wikenros], [Mariestad], 1990

 • Wikenros, Ingemar, Sannums säteri: en medeltida stormansgård i Undenäs socken, [I. Wikenros], [Mariestad, 1993

 • 'Vollrath Tham'. Det gamla Göteborg (Hämtad 2018-02-27)Elisabeth Cronström. Porträtt (olja på duk, detalj) av okänd konstnär. År okänt (Wikimedia Commons)
Elisabeth Cronström. Porträtt (olja på duk, detalj) av okänd konstnär. År okänt (Wikimedia Commons)

Nyckelord

1700-talet Adel Brukspatroner Företagare Godsägare